Miljöpolicy

Sodexos miljömål

Att minska den miljöbelastning som verksamheterna förorsakar.

Detta ska vi göra genom effektivare användning av energi, transporter, förbrukningsartiklar och råvaror. Vi ska utveckla källsortering och minska avfallsmängderna från vår verksamhet samt säkerställa ett miljöriktigt omhändertagande av uppkommet avfall.

För att driva ett aktivt och utvecklande miljöarbete ska vi fortlöpande utbilda våra medarbetare samt föra en nära dialog med våra kunder, samarbetspartners och leverantörer.

Vi ska leva upp till våra kunders och marknadens krav inom miljöområdet samt följa gällande lagar och förordningar.